Rybocyklib nowym standardem w leczeniu zaawansowanych nowotworów piersi?

ilustracja raka piersi

Nowa terapia dla kobiet z zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi HR(+)/HER2(-)! Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zaaprobowała stosowanie inhibitora cyklinozależnych kinaz 4 i 6, rybocyklibu (nazwa handlowa: Kisqali), w pierwszoliniowym leczeniu nowotworów wykazujących obecność receptorów dla hormonów płciowych i brak ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2. Lek stosowany w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy, letrozolem, znacznie wydłuża czas wolny od progresji, dlatego otrzymał od FDA status terapii przełomowej i tzw. status oceny priorytetowej, umożliwiający szybsze dopuszczenie preparatu do obrotu.

Kinazy zależne od cyklin 4 i 6 (CDK4/6) oraz regulująca ich działanie cyklina D1 to białka biorące udział w cyklu komórkowym, czyli procesie prowadzącym do podziału komórek. Nadekspresja CDK4/6 oraz amplifikacja genu cykliny D1 są często obserwowane w HR-dodatnim raku piersi i wiążą się z opornością na leczenie hormonalne. Rybocyklib pozwala częściowo poradzić sobie z tym problemem.

FDA wzięła pod uwagę wyniki III fazy badania klinicznego MONALEESA-2, w którym porównywano skuteczność skojarzenia rybocyklibu z letrozolem oraz samego letrozolu (podawanego z placebo) u 668 kobiet w wieku pomenopauzalnym z nieleczonym wcześniej zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi. Badanie miało przede wszystkim ocenić czas wolny od progresji (ang. progression free survival – PFS) w obu grupach, jednak gdy pierwsza analiza danych wykazała znaczną przewagę skojarzenia Kisqali z inhibitorem aromatazy, badacze postanowili przedstawić wstępne wyniki, mimo że PFS nie był jeszcze znany. Kolejne 11 miesięcy obserwacji potwierdziło większą skuteczność terapii skojarzonej: odpowiedź na leczenie (wyrażona zmniejszeniem rozmiaru guza o co najmniej 30%) wyniosła odpowiednio 52,7% i 37,1%, PFS – 25,3 i 16 miesięcy, a ponadto w grupie rybocyklibu stwierdzono o 44% niższe ryzyko progresji choroby lub zgonu.

Inhibitor CDK4/6 wykazuje niestety sporą toksyczność – aż u 59,3% pacjentek zaobserwowano neutropenię, a u 21% leukopenię III/IV stopnia. Wśród innych częstych działań niepożądanych wymieniano nudności, wymioty, biegunkę, zmęczenie czy infekcje. Na szczęście zaburzenia hematologiczne ustępowały szybko i bez powikłań, a tylko 7,5% badanych przerwało leczenie z powodu jego skutków ubocznych.

Skojarzenie rybocyklibu z letrozolem jest jednak na tyle obiecujące, że mimo działań niepożądanych prawdopodobnie stanie się standardem w piewszoliniowym leczeniu raka sutka o fenotypie HR(+)/HER2(-). Dzięki temu kobiety z zaawansowanym nowotworem piersi zyskają szansę na dłuższe życie.

Autor: Karolina Mruk

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych lub ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły