Pierwsza immunoterapia na potrójnie ujemnego raka piersi zatwierdzona w Europie

ilustracja raka piersi

Komisja Europejska zatwierdziła ostatnio atezolizumab (Tecentriq) w połączeniu z chemioterapią (nab-paklitakselem) w celu leczenia nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego, potrójnie ujemnego raka piersi. Lek przeznaczony jest dla osób, u których guz wykazuje ekspresję PD-L1 i które nie przyjmowały wcześniej chemioterapii w celu leczenia choroby przerzutowej.

Potrójnie ujemny rak piersi charakteryzuje się brakiem ekspresji receptorów dla estrogenu, progesteronu i brakiem ekspresji i/lub amplifikacji HER2. Stanowi ok. 15% wszystkich przypadków raka piersi, ale występuje częściej u kobiet poniżej 50. roku życia, cechuje się zwykle szybką progresją i krótszym czasem przeżycia. Dotychczas jedyną opcją farmakoterapii w tym typie raka piersi, była chemioterapia. Atezolizumab to pierwszy lek celowany zatwierdzony w tym wskazaniu.

Jak mówi dyrektor ds. medycznych i kierownik globalnego działu rozwoju produktów w firmie Roche dr Sandra Horning:

Zatwierdzenie na szczeblu europejskim terapii z wykorzystaniem leku atezolizumab to znaczący krok naprzód w leczeniu tego agresywnego nowotworu, ponieważ w tym obszarze mamy do czynienia z istotną, niezaspokojoną potrzebą medyczną.

Lek został dopuszczony do obrotu na podstawie wyników badania klinicznego o nazwie IMpassion130. Wyniki wykazały, że pacjentki z ekspresją PD-L1, przyjmujące atezolizumab i nab-paklitaksel żyły średnio 10 miesięcy dłużej niż te, które przyjmowały sam nab-paklitaksel (25,5 miesięca vs 15,5 miesięca). Mediana czasu przeżycia bez progresji choroby wynosiła 7,2 miesiąca, w porównaniu do 5,5 miesiąca w grupie, która stosowała tylko chemioterapię.

Skuteczność atezolizumabu jest dalej badana. Obecnie trwa siedem badań fazy III w leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi, dotyczących wczesnych i zaawansowanych stadiów choroby.

Autor: Maja Kochanowska

Źródła:

Powiązane artykuły