Apalutamide – nowe zastosowanie jako lek dla chorych na raka prostaty

tabletki

Nowa aplikacja leku apalutamidu (ARN-509; Janssen Biotech) została przedłożona FDA. Zastosowanie dotyczy leczenia pacjentów z nieprzerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornego na kastrację (CRPC).  Dotychczas brak zatwierdzonego przez FDA sposobu leczenia CRPC.

Apalutamide jest doustnym inhibitorem nowej generacji receptora androgenowego, który hamuje działanie testosteronu w komórkach raka gruczołu krokowego i działa zapobiegając wiązaniu androgenu z receptorem androgenowym.

Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem, oprócz raka skóry, wśród amerykańskich mężczyzn. Pacjenci z nieprzerzutowym rakiem prostaty, którzy otrzymują ADT (terapię deprywacji androgenów), ostatecznie staną się oporni na ADT, rozwijając opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (CRPC). Dane szacunkowe sugerują, że u 10% – 20% pacjentów z rozpoznanym rakiem prostaty w ciągu 5 lat może rozwinąć się CRPC.

Zgłoszenie opiera się na danych z fazy III badania klinicznego ARN-509-003 (SPARTAN), w którym oceniano bezpieczeństwo i skuteczność stosowania apalutamidu w porównaniu z placebo u mężczyzn z nieprzerzutowym CRPC, u których występuje szybko rosnący specyficzny antygen prostaty (PSA) pomimo otrzymania ciągłej terapii deprywacji androgenów (ADT).  Chorzy ci obarczeni są wysokim ryzykiem rozwoju choroby przerzutowej. Jako wskaźnik skuteczności leczenia wybrano  MFS – przeżycie bez przerzutów. Jest to czas od początku leczenia do potwierdzenia pierwszych dowodów przerzutów lub do chwili śmierci. Wyniki badania zostaną oficjalnie zaprezentowane na jednej z najbliższych konferencji naukowych.

Wyniki fazy I opublikowano w 2013 r. Badania miały na celu ocenienie bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki, farmakodynamiki i działania przeciwnowotworowego apalutamidu u pacjentów z CRPC.

Trzydziestu mężczyzn z progresywnym CRPC zostało przydzielonych do pojedynczej dawki apalutamidu, której poziom wahał się w zakresie od 30 mg do 480 mg, a następnie 1-tygodniowy okres obserwacji. U pacjentów kwalifikujących się do badania wystąpił histologicznie potwierdzony gruczolakorak prostaty bez różnicowania neuroendokrynnego lub cech drobnokomórkowych oraz postępująca choroba oparta na wzroście poziomu PSA o co najmniej 3 poziomy w odstępie minimum 1 tygodnia, a końcowy poziom PSA wynosił ≥ 2 ng/ml. Pacjenci z nową lub postępującą tkanką miękką i/lub chorobą kości potwierdzoną na CT/MRI lub skanach kości, wyłączając przerzuty do mózgu, również kwalifikowali się. Pacjenci, którzy nie przeszli orchidektomii, byli zobowiązani do utrzymywania kastracyjnego poziomu testosteronu <50 ng/dl za pomocą terapii ADT.

Po 12 tygodniach 46,7% pacjentów miało spadek stężenia PSA o ponad 50%  w stosunku do wartości wyjściowej. U 6 pacjentów (20%) wartość ta była równa bądź większa od 90%.

Szesnastu pacjentów opuściło badanie z powodu progresji choroby, jeden cofnął zgodę. Żaden pacjent nie przerwał leczenia z powodu toksyczności. Średni czas trwania udziału w badaniu wyniósł 9,5 miesiąca.

Do najczęstszych działań niepożądanych zaliczono: zmęczenie (47%), ale nasilenie nie wzrosło powyżej 2. stopnia. Wystąpił jeden przypadek toksyczności ograniczającej dawkę (DLT): ból brzucha 3. stopnia u pacjenta z historią zespołu nadwrażliwości jelita grubego, przy poziomie dawki 300 mg. Stan ustąpił po przerwaniu dawkowania, a następnie zmniejszeniu dawki do 240 mg.

Jako dzienną maksymalną skuteczną dawkę apalutamidu, która była stosowanym w badaniu SPARTAN wybrano 240 mg.

Opracowanie: Anna Gil

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka






Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły