Vyxeos – połączenie dwóch leków szansą dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową

komórki chorego na białaczkę

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła Vyxeos (CPX-351) w leczeniu dorosłych z dwoma typami ostrej białaczki szpikowej (AML): nowo rozpoznaną AML zależną od terapii (t-AML) oraz AML z cechami zależnymi od mielodysplazji (AML-MRC).

Vyxeos to kombinacja dwóch leków: daunorubicyny i cytarabiny w postaci liposomowej  w stosunku molowym 5: 1. Zastosowanie dwóch chemioterapeutyków w jednym leczeniu pozwala na osiągnięcie synergii ich działania.

Zatwierdzenie, które pojawiło się kilka miesięcy przed terminem, opierało się na wynikach III fazy badania klinicznego porównującego leczenie z zastosowaniem CPX-351 z tradycyjną terapią, gdy cytarabina i daunorubicyna podawane są osobno. W badaniu udział wzięło 309 pacjentów w wieku 60-75 lat, ze świeżo zdiagnozowanymi t-AML lub AML-MRC, których podzielono równomiernie na dwie grupy. Mediana ogólnego czasu przeżycia  (OS) wynosiła 9,56 miesięcy dla pacjentów przyjmujących Vyxeos w porównaniu z 5,95 miesiąca dla pacjentów stosujących terapię tradycyjną (leki podawane osobno). Ryzyko zgonu zmalało o 31%.

W pierwszej fazie indukcji CPX-351 podawano przy pierwszej dawce indukcyjnej 100 jednostek/m2 w dniach 1, 3 i 5. U pacjentów poddawanych tradycyjnej terapii, cytarabinę podawano w dawce 100 mg/m2 na dobę przez 7 kolejnych dni, a następnie 60 mg/m2 daunorubicyny w dniach 1, 2 i 3. W drugiej części indukcji, CPX-351 podawano w stężeniu 100 jednostek/m2 w dniach 1 i 3, zaś w drugiej grupie  cytarabinę podawano w stężeniu 100 mg/m2  na dzień przez 5 dni oraz 60 mg/m2 daunorubicyny w dniach 1 i 2.

Informacja o przepisywaniu leku Vyxeos zawiera ostrzeżenie w pudełku, aby nie zamieniać Vyxeos z innymi produktami zawierającymi daunorubicynę i / lub cytarabinę.

Odnotowane częste działania niepożądane w trakcie stosowania Vyxeos to: neutropenia z gorączką, zapalenie płuc, niedotlenienie, posocznica, nadciśnienie, niewydolność oddechowa, zmęczenie, bakteriemia.

Pacjenci, u których w przeszłości występowała ciężka nadwrażliwość na daunorubicynę, cytarabinę lub jakikolwiek składnik preparatu, nie powinni stosować leku Vyxeos. Pacjenci przyjmujący Vyxeos powinni być monitorowani pod kątem reakcji nadwrażliwości i zmniejszonej czynności serca. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Vyxeos, ponieważ może to zaszkodzić rozwijającemu się płodowi lub noworodkowi.

Autor: Anna Gil

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

TAGI

Powiązane artykuły