Ramucirumab dodany do standardowej terapii docetakselem wydłuża życie pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc

ilustracja raka płuca

W wieloośrodkowym, badaniu 3 fazy REVEL oceniono skuteczność i bezpieczeństwo czynnika antyangiogennego, ramucirumabu w połączeniu ze standardową terapią docetakselem w porównaniu do placebo z docetakselem jako terapii drugiego rzutu u pacjentów w IV stadium raka niedrobnokomórkowego płuc (NSCLC – non small cell lung cancer) po nieudanym leczeniu platyną.

Średnie przeżycie całkowite wyniosło 10,5 miesiąca wśród osób leczonych ramucirumabem i 9,1 miesiąca u osób stosujących placebo. Wyniki zostały przedstawione podczas spotkania ASCO w Chicago w 2014 roku.

Ramucirumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi 2 dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFR-2). Lek łącząc się z tym receptorem blokuje rozwój nowych naczyń krwionośnych w guzie. Obecnie ramucirumab jest zarejestrowany wyłącznie w leczeniu zaawansowanego raka żołądka. Jedynymi zarejestrowanymi lekami w terapii drugiego rzutu zaawansowanego NSCLC (jednak tylko podtypie płaskonabłonkowym) są docetaksel, erlotinib oraz pemetreksed. Nie ma rejestracji dla leków antyangiogennych.

Do badania REVEL zrandomizowano 1253 pacjentów z IV stadium NSCLC, u których stwierdzono progresję po chemioterapii pierwszego rzutu z udziałem platyny. Pacjenci przyjmowali docetaksel (75 mg/m2) w połączeniu z ramucirumabem (10 mg/kg) lub placebo w cyklach 3-tygodniowych, każdorazowo pierwszego z 21 dni cyklu, aż do progresji choroby, wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności lub zgonu.

Pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim był całkowity czas przeżycia, został osiągniety poprzez zmniejszenie ryzyka zgonu o 14% (hazard względny [HR] = 0,857; P = 0,0235) oraz wydłużenie mediany przeżycia całkowitego o 1,4 miesiąca. Drugorzędowe punkty końcowe zostały również spełnione poprzez redukcję ryzyka progresji o 24% (HR = 0.762; P < .0001), wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji o 1,5 miesiąca (z 3 do 4,5 miesięcy) oraz zwiekszenie odsetka odpowiedzi na leczenie z 13,6% do 22,9% (P < .001).

Wydłużenie przeżycia było podobne u pacjentów zarówno z rakiem płaskonabłonowym (26% badanych), jak i innymi rodzajami. Sugeruje to, że tarapia może być skuteczna u pacjentów z wszystkimi głównymi podtypami NSCLC.

Profil bezpieczeństwa był dość dobry”- zauważył dr Pérol. Nie zidentyfikowano również żadnych niespodziewanych działań niepożądanych. Działania niepożądane ≥ 3go stopnia wystąpiły u pacjentów z grupy ramucirumabu, jak również u osób z grupy placebo, były to neutropenia (34,9% vs 28,0%), gorączka neutropeniczna (15,9% vs 10,0%), zmęczenie (11,3% vs 8,1%), leukopenia (8,5% vs 7,6%), nadciśnienie tętnicze (5,4% vs 1,9%) i zapalenie płuc (5,1% vs 5,8%). Działania niepożądane 5go stopnia wystąpiły u 5,4% pacjentów w grupie ramucirumabu i u 5,8% pacjentów w grupie placebo. Krwotok z płuc wystąpił u 2,1% spośród wszystkich pacjentów otrzymujących ramucirumab oraz u 1,6% pacjentów otrzymuących placebo (wsród osób z płaskonabłonkowym NSCLC było to odpowiednio 3,8% oraz 2,4%).

“To ekscytujące widzieć postępy w leczeniu tej choroby” skomentował dr Gregory A. Masters, ekspert ASCO w dziedzinie nowotworów płuca oraz głowy i szyi. „Jesteśmy podekscytowani nowym czynnikiem wykazującym aktywność, zwłaszcza w leczeniu drugiego rzutu raka niedrobnokomórkowego płuc, które jest niezwykle trudne.”

Źródło: www.ascopost.com/ViewNews.aspx?nid=16277
Z angielskiego tłumaczyła: Agata Cicha


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły