Pierwszy czynnik biologiczny zatwierdzony w leczeniu późnego stadium raka szyjki macicy

ilustracja raka trzonu macicy

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła bewacyzumab (Avastin) w leczeniu pacjentek z obecnym nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.

Bewacyzumab to środek antyangiogenny. Nowe wskazanie w leczeniu raka szyjki macicy jest dopuszczone do użycia w skojarzeniu z chemioterapeutykami: paklitakselem i cisplatyną lub w połączeniu z paklitakselem i topotekanem.

Avastin to pierwszy lek zatwierdzony u pacjentów z późnym stadium raka szyjki macicy od dopuszczenia topotecanu z cistplatyną w 2006 roku

– powiedział dr Richard Pazdur, dyrektor Biura Produktów Hematologicznych i Onkologicznych w Centrum FDA ds. Oceny Leków i Badań.

Jest to również pierwszy czynnik biologiczny dopuszczony do stosowania u pacjentów z późnym stadium raka szyjki macicy i został zatwierdzony w mniej niż 4 miesiące w ramach priorytetowego programu FDA.

FDA oceniło bewacyzumab w leczeniu pacjentów z rakiem szyjki macicy w ramach tego programu, ponieważ lek wykazał, przewyższając dostępne terapie, potencjał poprawy bezpieczeństwa i skuteczności leczenia ciężkiej choroby. Status priorytetowy zapewnia przyspieszoną ocenę wniosku o dopuszczenie leku.

Bezpieczeństwo i skuteczność bewacyzumabu w leczeniu chorych na raka szyjki macicy oceniano w badaniu klinicznym z udziałem 452 uczestników z przetrwałym, nawrotowym lub zaawansowanym nowotworem. Uczestnicy badania zostali przydzieleni losowo do grup, które otrzymywały paklitaksel i cisplatynę w skojarzeniu z bewacyzumabem lub samodzielnie oraz tych, które otrzymywały paklitaksel i topotekan z bewacyzumabem, bądź bez tego leku. Wyniki wykazały wzrost przeżycia całkowitego do 16,8 miesięcy u pacjentów otrzymujących standardową chemioterapię w skojarzeniu z bewacyzumabem, w porównaniu do 12,9 miesięcy u otrzymujących tylko chemioterapię.

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem bewacyzumabu u chorych na raka szyjki macicy to zmęczenie, zmniejszenie apetytu, nadciśnienie tętnicze, hiperglikemia, hipomagnezemia, infekcje układu moczowego, bóle głowy i spadek wagi. Obserwowano również perforacje układu pokarmowego oraz przetoki jelitowo-pochwowe.

źródło: www.esmo.org/Oncology-News/FDA-Approves-Bevacizumab-to-Treat-Patients-with-Persistent-Recurrent-or-Metastatic-Cervical-Cancer
z angielskiego tłumaczyła B.D.


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły