Pierwszy czynnik biologiczny zatwierdzony w leczeniu późnego stadium raka szyjki macicy

ilustracja raka trzonu macicy

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła bewacyzumab (Avastin) w leczeniu pacjentek z obecnym nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.

Bewacyzumab to środek antyangiogenny. Nowe wskazanie w leczeniu raka szyjki macicy jest dopuszczone do użycia w skojarzeniu z chemioterapeutykami: paklitakselem i cisplatyną lub w połączeniu z paklitakselem i topotekanem.

Avastin to pierwszy lek zatwierdzony u pacjentów z późnym stadium raka szyjki macicy od dopuszczenia topotecanu z cistplatyną w 2006 roku

– powiedział dr Richard Pazdur, dyrektor Biura Produktów Hematologicznych i Onkologicznych w Centrum FDA ds. Oceny Leków i Badań.

Jest to również pierwszy czynnik biologiczny dopuszczony do stosowania u pacjentów z późnym stadium raka szyjki macicy i został zatwierdzony w mniej niż 4 miesiące w ramach priorytetowego programu FDA.

FDA oceniło bewacyzumab w leczeniu pacjentów z rakiem szyjki macicy w ramach tego programu, ponieważ lek wykazał, przewyższając dostępne terapie, potencjał poprawy bezpieczeństwa i skuteczności leczenia ciężkiej choroby. Status priorytetowy zapewnia przyspieszoną ocenę wniosku o dopuszczenie leku.

Bezpieczeństwo i skuteczność bewacyzumabu w leczeniu chorych na raka szyjki macicy oceniano w badaniu klinicznym z udziałem 452 uczestników z przetrwałym, nawrotowym lub zaawansowanym nowotworem. Uczestnicy badania zostali przydzieleni losowo do grup, które otrzymywały paklitaksel i cisplatynę w skojarzeniu z bewacyzumabem lub samodzielnie oraz tych, które otrzymywały paklitaksel i topotekan z bewacyzumabem, bądź bez tego leku. Wyniki wykazały wzrost przeżycia całkowitego do 16,8 miesięcy u pacjentów otrzymujących standardową chemioterapię w skojarzeniu z bewacyzumabem, w porównaniu do 12,9 miesięcy u otrzymujących tylko chemioterapię.

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem bewacyzumabu u chorych na raka szyjki macicy to zmęczenie, zmniejszenie apetytu, nadciśnienie tętnicze, hiperglikemia, hipomagnezemia, infekcje układu moczowego, bóle głowy i spadek wagi. Obserwowano również perforacje układu pokarmowego oraz przetoki jelitowo-pochwowe.

źródło: www.esmo.org/Oncology-News/FDA-Approves-Bevacizumab-to-Treat-Patients-with-Persistent-Recurrent-or-Metastatic-Cervical-Cancer
z angielskiego tłumaczyła B.D.

Powiązane artykuły