Nowe leki w leczeniu III rzutu pacjentów z rozsianym rakiem piersi

rak piersi

Amerykańskie FDA (Food and Drug Administration) – zatwierdziła erbulinę, jako lek dla pacjentów z rozsianym stadium raka piersi, których choroba postąpiła pomimo wcześniejszego leczenia co najmniej dwoma rzutami chemioterapii opartej na antracyklinach i taksanach.

Eribulina (Halaven, Eisai) to syntetyczna forma aktywnej chemioterapeutycznie substancji, otrzymywanej z gąbki morskiej Halichondria okadai, która może spowalniać przyrost komórek rakowych. FDA zatwierdziło lek w oparciu o wyniki z III fazy badania EMBRACE, które zostały zaprezentowane na dorocznym spotkaniu ASCO w czerwcu 2010.

Próby objęły 762 pacjentów z rozsianym rakiem piersi, którzy przeszli co najmniej dwa rzuty chemioterapii. Pacjenci zostali przydzieleni losowo do dwóch grup w stosunku 2:1: w pierwszej zastosowano erbulinę w dawce 1,4 mg/m2, w drugiej jedną z terapii wybraną przez lekarza: monoterapię innym cytostatykiem, terapię hormonalną lub terapię biologiczną.

Mediana przeżycia OS (overall survival) w grupie leczonej erbuliną wyniosła 12,13 miesiąca w porównaniu do 10,65 miesiąca w grupie leczonej inną, wybraną przez lekarza metodą. Mediana czasu do progresji choroby PFS (progression-free survival) wyniosła 3,7 miesiąca dla pacjentów leczonych erbuliną w porównaniu do 2,3 miesiąca dla grupy leczonej innymi terapiami. Ogólny wskaźnik odpowiedzi wyniósł 12% dla erbuliny  i 5% dla innych terapii wybranych przez lekarza.

Najczęściej występującymi efektami ubocznymi wskazanymi przez kobiety w grupie eksperymentalnej były neutropenia, niedokrwistość, leukopenia, łysienie, zmęczenie, nudności, osłabienie, neuropatia obwodowa i zaparcia.

Dla kobiet z zaawansowaną, agresywną forma raka, które odbyły już kilka terapii, możliwości leczenia są ograniczone  a jego skuteczność również pozostawia wiele do życzenia. Dlatego tak ważne są kolejne postępy w badaniach nad nowymi, skutecznymi rozwiązaniami.

Inne terapie zaakceptowane przez FDA, stosowane w leczeniu rozsianego, nawracającego raka piersi obejmują takie leki jak:

  • kapecytabina (Xeloda, Roche), dla pacjentów opornych na chemioterapie opartą na paklitakselu (Taxol) i antracyklinach,
  • ixabepilone (Ixempra, Bristol-Myers Squibb) dla pacjentów z rozsianym stadium choroby i progresji po antracyklinach, taksanach i kapecytabinie,
  • ixabepilone w połączeniu z kapecytabiną dla pacjetów z rozsianym stadium choroby i progresją po chemioterapii opartej na antracyklinach i taksanach.

Źródło:


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły