Niwolumab z ipilimumabem bardziej skuteczne niż chemioterapia w niedrobnokomórkowym raku płuca z wysokim obciążeniem mutacjami

rak płuc

W kluczowym badaniu klinicznym fazy 3 CheckMate-227 wykazano przewagę pod względem przeżycia bez progresji choroby u pacjentów leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem nad chemioterapią w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z wysokim obciążeniem mutacjami nowotworu.

Firma Bristol-Myers Squibb Company ogłosiła 05 lutego 2018, że w toczącym się badaniu klinicznym fazy 3 CheckMate-227 osiągnięto równorzędny pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim jest przeżycie bez progresji choroby dzięki zastosowaniu skojarzeniu niwolumabu i ipilimumabu w porównaniu z chemioterapią w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których nowotwór cechuje się wysokim obciążeniem mutacjami (ang. tumor mutation burden, TMB; ≥10 mutacji/mpz.), bez względu na ekspresję PD-L1. Ponadto na podstawie analizy wstępnej przeżycia całkowitego Komisja Monitorowania Danych zaleciła kontynuację badania. Profil bezpieczeństwa był zgodny z wcześniej opisanymi obserwacjami dotyczącymi leczenia pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca przy zastosowaniu terapii skojarzonej lekiem niwolumab w dawce 3 mg/kg mc. co dwa tygodnie z lekiem ipilimumab podawanym w niskiej dawce (1 mg/kg mc.) co sześć tygodni.

TMB stało się nowym, ważnym biomarkerem wskazującym na aktywność immunoterapii. Po raz pierwszy w tym badaniu fazy 3 wykazano przewagę pod względem przeżycia bez progresji choroby skojarzonej immunoterapii pierwszego rzutu w określonej z góry populacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z wysokim TMB – oświadczył Matthew D. Hellmann, M.D., badacz biorący udział w omawianym badaniu i onkolog-internista w szpitalu Memorial Sloan Kettering Cancer Center. W badaniu CheckMate-227 wykazano, że TMB stanowi ważny, niezależny biomarker prognostyczny mogący posłużyć do identyfikacji populacji pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy mogą odnieść korzyści z zastosowania leczenia skojarzonego niwolumabu z ipilimumabem w ramach leczenia pierwszego rzutu.

Giovanni Caforio, M.D., prezes firmy Bristol-Myers Squibb skomentował: – Uważamy, że dane z badania CheckMate-227 stanowią przełom w badaniach nad chorobami nowotworowymi i znaczący krok w kierunku ustalenia, którzy z pacjentów z rakiem płuca poddawanych leczeniu pierwszego rzutu mogą najbardziej skorzystać z zastosowania terapii skojarzonej lekami niwolumab i ipilimumab. Wyniki te są dowodem na głębokie poznanie biologii nowotworów oraz dają możliwość  opracowywania nowych strategii leczenia pacjentów nowotworowych.

Informacje o badaniu CheckMate-227

Badanie CheckMate-227 jest prowadzonym metodą otwartej próby badaniem fazy 3 oceniającym schematy leczenia niwolumabem w porównaniu z chemioterapią dwulekową na bazie platyny u pacjentów poddawanych leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. W ramach badania zrandomizowano ponad 2,5 tys. pacjentów z nowotworami o histologii niepłaskonabłonkowej i płaskonabłonkowej. Ten duży program badawczy jest podzielony na trzy części – części 1a i 1b oraz część 2.

W ramach części 1a jest prowadzona ocena skojarzenia niwolumabu z ipilimumabem oraz niwolumabu w monoterapii w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z ekspresją PD-L1 w obrębie guza. W ramach części 1b oceniano skojarzenie niwolumabu z ipilimumabem z chemioterapią w porównaniu z samą chemioterapią u pacjentów bez ekspresji PD-L1 w obrębie guza.

W części 2 jest prowadzona ocena stosowania niwolumabu w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z samą chemioterapią w szerokiej populacji pacjentów, na podstawie przeżycia całkowitego stanowiącego pierwszorzędowy punkt końcowy.

Informacje na temat obciążenia mutacjami nowotworu (TMB)

Z czasem w komórkach nowotworowych kumulują się mutacje, których nie obserwuje się w prawidłowych komórkach organizmu. Obciążenie mutacjami nowotworowymi, czyli TMB, to ilościowy biomarker, który wskazuje na całkowitą liczbę mutacji, których nosicielami są komórki guza. Komórki guza z wysokim TMB zawierają większą ilość neoantygenów, które najprawdopodobniej pomagają układowi immunologicznemu w rozpoznawaniu nowotworów i powodują zwiększenie liczby komórek zwalczających nowotwór oraz stymulują odpowiedź przeciwnowotworową. TMB jest rodzajem biomarkera, który może pomóc w przewidzeniu prawdopodobieństwa zareagowania przez pacjenta na schematy leczenia immunologicznego.

Informacje o niwolumabie

Niwolumab jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1 zaprojektowanym tak, aby w unikalny sposób wspomóc system immunologiczny organizmu w przywracaniu odpowiedzi immunologicznej. Wspomagając system immunologiczny organizmu w walce z rakiem, niwolumab stał się ważną opcją terapeutyczną w leczeniu wielu typów nowotworów.

Globalny program rozwoju niwolumabu obejmuje szerokie spektrum badań klinicznych wszystkich faz oraz różne typy nowotworów. Do chwili obecnej program badań klinicznych niwolumabu objął ponad 25 000 pacjentów.

W lipcu 2014 r. niwolumab był pierwszym zarejestrowanym inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1. Obecnie jest zarejestrowany w 60 krajach. W październiku 2015 r. opracowana przez firmę Bristol-Myers Squibb pierwsza  terapia skojarzona niwolumab + ipilimumab została zarejestrowana do leczenia przerzutowego czerniaka i obecnie jest zarejestrowana w ponad 50 krajach.


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły