Nivolumab wydłuża przeżycie pacjentów z zaawansowanym, wcześniej nieleczonym czerniakiem

białko pdl-1

Inhibitor PD-1 nivolumab, w porównaniu z chemioterapią, znacznie zwiększył całkowite przeżycie u pacjentów z wcześniej nieleczonym czerniakiem przerzutowym bez mutacji BRAF. W dodatku lek ten co najmniej podwoił czas przeżycia bez nawrotu choroby.

Ryzyko śmierci u nieleczonych pacjentów z zaawansowanym czerniakiem spadło o 58% w przypadku otrzymujących nivolumab w porównaniu do leczonych dakarbazyną“- piszą autorzy badań dr n. med. Caroline Robert, Gustave Roussy i współpracownicy. “Wydłużenie przeżycia było podobne we wszystkich wyszególnionych podgrupach, włączając w to pacjentów z czynnikami złej prognozy”.

Wyniki badania trzeciej fazy z podwójnie ślepą próbą zostały opublikowane w wydaniu New England Journal of Medicine z dnia 22-go stycznia.

Robert i jego współpracownicy losowo przydzielili 418 pacjentów do grupy przyjmującej nivolumab w dawce 3mg/kg co 2 tygodnie lub do grupy przyjmującej dekarbazynę w dawce 1000mg/m2 co 3 tygodnie.

W pierwszym roku ryzyko śmierci pacjentów z grupy nivolumabu obniżyło się o 58% w porównaniu do pacjentów przydzielonych do dakarbazyny (hazard względny [HR]= 0,42; 95% przedział ufności [CI], 0,34-0,56; P<,001). Współczynnik przeżycia całkowitego wyniósł 72,9% dla pacjentów leczonych nivolumabem w porównaniu do 42,1% dla otrzymujących dakarbazynę.

Ponadto pacjenci przyjmujący inhibitor PD-1 wykazali znaczącą poprawę przeżycia bez progresji choroby ze średnim czasem do progresji wynoszącym 5,1 miesiąca w porównaniu do 2,2 miesięcy przy leczeniu dakarbazyną (HR=0,43; 95% CI, 0,34-0,56; P<,001).

Wreszcie odsetek obiektywnych odpowiedzi wyniósł 40% dla pacjentów przydzielonych do nivolumabu oraz 13,9% dla pacjentów przydzielonych do dakarbazyny (iloraz szans [OR]=4,06; P<,001).

Ogólnie rzecz biorąc, działania niepożądane związane z leczeniem były porównywalne w obu grupach (74,3% vs 75,6%), ale pacjenci leczeni nivolumabem zgłaszali działania niepożądane stopnia niższego niż 3, czy 4.

Naukowcy zauważyli, że “z powodu małej różnicy w średnim całkowitym przeżyciu pomiędzy dwoma podgrupami pacjentów leczonych dacarbazyną, określanych według stanu PD-L1 (pozytywny vs negatywny lub nieokreślony), przewidywana rola PD-L1 pozostaje do ustalenia”.

W grudniu 2014 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła nivolumab do leczenia pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem.

Źródło: www.cancernetwork.com/nivolumab-prolongs-survival-advanced-untreated-melanoma
Z angielskiego tłumaczyła: B.D.

Powiązane artykuły