ESMO 2017: Pembrolizumab demonstruje aktywność przeciwnowotworową w zaawansowanym raku żołądka jako monoterapia oraz w połączeniu z chemioterapią

ilustracja żołądka

Pembrolizumab nadal wykazuje obiecującą aktywność kliniczną u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka lub rakiem połączenia przełykowo-żołądkowego (GEJ), zgodnie z uaktualnionymi wynikami badania KEYNOTE-059 przedstawionego podczas ESMO 2017, corocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej w Madrycie, Hiszpania.

Wcześniej zgłoszone wyniki globalnego badania fazy II KEYNOTE-059 (NCT02335411) wykazały możliwe do osiągnięcia bezpieczeństwo i obiecującą aktywność przeciwnowotworową, zarówno dla pojedynczego czynnika pembrolizumab, jak i dla pembrolizumabu w połączeniu z chemioterapią u pacjentów z rakiem żołądka lub GEJ.

Najnowsza aktualizacja KEYNOTE-059 została zaprezentowana na ESMO 2017 przez Zev A. Wainberg, lekarza hematologa i onkologa z David Geffen School of Medicine na UCLA w Los Angeles, USA.

W badaniu KEYNOTE-059 pacjenci z nawrotowym lub przerzutowym gruczolakorakiem żołądka / GEJ zostali zapisani do 3 kohort; 259 i 25 pacjentów niezależnie od ekspresji białka PD-L1 w guzie było zapisanych odpowiednio do kohorty 1 i 2. Kohorta 3 obejmowała 31 pacjentów z potwierdzoną ekspresją białka PD-L1.

Wszystkie kohorta otrzymywały pembrolizumab w dawce 200 mg co 3 tygodnie przez okres do 2 lat. Pembrolizumab był podawany po co najmniej2 wcześniejszych liniach leczenia w kohorcie 1, w połączeniu z cisplatyną plus 5-fluorouracylem lub kapecytabiną (tylko w Japonii) jako pierwszą linię w kohorcie 2 oraz jako pierwsza linia monoterapii w kohorcie 3.

Głównym celem badania było zmierzenie bezpieczeństwa we wszystkich 3 kohortach i wskaźnika odpowiedzi obiektywnej (ORR) w kohortach 1 i 3. Drugorzędowymi celami badania było zmierzenie ORR w kohorcie 2, czasu trwania odpowiedzi (DoR),przeżycia wolnego od progresji (PFS) i całkowitego przeżycia (OS).

Mediana okresu obserwacji w kohortach 1, 2 i 3 wynosiła odpowiednio 6 (zakres od 2 do 25), 14 (zakres od 2 do 24) i 18 (zakres od 2 do 21) miesięcy.

WYNIKI

Potwierdzone ORR z pembrolizumabem w grupie 1, która otrzymywała 2 lub więcej wcześniejszych linii terapii, wynosiło ogólnie 12%. Wśród pacjentów z ekspresją białka PD-L1 ORR wzrósł do 16%, a u pacjentów z nowotworami ujemnymi pod względem PD-L1 wynosił 6%. Mediana PFS wynosiła 2,0 miesiące a mediana OS wynosiła 6 miesięcy.

Kohorta 2, która otrzymała pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią, wykazała potwierdzoną wartość ORR na ogólnym poziomie 60%.ORR wynosił 73% u pacjentów z dodatnim wynikiem PD-L1 w porównaniu z 38% u pacjentów z nowotworami ujemnymi w stosunku do PD-L1. Mediana PFS wynosiła 7 miesięcy, a mediana OS wynosiła 14 miesięcy.

Pacjenci 3 kohorty z guzami wykazującymi ekspresję PD-L1 otrzymujący pembrolizumab jako lek pierwszego rzutu mieli potwierdzoną wartość ORR wynoszącą 26%. Mediana PFS wynosiła 3 miesiące, a mediana OS nie została osiągnięta.

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem (TRAE) stopnia 3 do 5 (poważne, zagrażające życiu i śmiertelne skutki uboczne) w kohorcie 1, 2 i 3 wynosiła odpowiednio 18%, 76% i 23%. TRAE doprowadziły do ​​przerwania leczenia przez 3% pacjentów z kohorty 1 i 12% pacjentów z kohorty 2. TRAE doprowadziły do ​​śmierci u dwóch pacjentów kohorcie 1 i jednego pacjenta  z kohorty 3.

POZWOLENIE FDA NA WYKORZYSTANIE PEMBROLIZUMABU W LECZENIU GRUCZOLAKORAKU ŻOŁĄDKA / GEJ

W maju 2017 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaakceptowała uzupełniającą aplikację licencyjną opartą na danych z badania KEYNOTE-059, która miała na celu dokonaniepriorytetowej oceny pembrolizumabu w leczeniu pacjentów, którzy przeszli co najmniej 2 linie leczenia nawracającego lub zaawansowanego gruczolakoraka żołądka lub GEJ.  22 września 2017 roku FDA zatwierdziła pembrolizumab do leczenia pacjentów z tymi typami nowotworów i z towarzyszącą ekspresją białka PD-L1.  

WNIOSKI

Autorzy twierdzą, że te zaktualizowane wyniki wykazały możliwe do osiągnięcia bezpieczeństwo i wykazywały obiecującą aktywność przeciwnowotworową w przypadku pembrolizumabu podawanego samodzielnie lub z chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka / GEJ.

Komentując wyniki badań, prof. Eric Van Cutsem specjalizujący się w onkologii układu pokarmowego zLeuven, Belgia, powiedział, że przeciwciała anty-PD będą odgrywały rolę w leczeniu zaawansowanego gruczolakoraka żołądka, jednak rola ekspresji PD-L1 musi zostać wyjaśniona, biomarkery predykcyjne muszą być opracowane, rola we wczesnych etapach i w połączeniu z chemioterapią musi zostać sprecyzowana i ustalona, ​​należy również uzgodnić optymalną kombinację i sekwencję.

Autor: Julia Kowalska

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły