REGULAMIN AKCJI SMS 4321

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11 NIP 5272630752 REGON 142435498, www.alivia.org.pl, zwana dalej Alivia.
 2. Celem akcji jest informowanie o możliwościach i sposobach pomocy Fundacji Alivia.
 3. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających aktywną kartę SIM (w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid) w sieci GSM.
 4. Użytkownik, aby wziąć udział w akcji, wysyła SMS na numer 4321 o treści „ALIVIA”.
 5. Koszt wysłania wiadomości SMS jest zgodny z cennikiem operatora.
 6. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą podziękowanie za SMS oraz informację o zamiarze podjęcia próby kontaktu w celu poinformowania o możliwości pomocy w walce z rakiem.
 7. Pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z użytkownikiem w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej akcji.
 8. Akcja będzie dostępna pod numerem dostępowym: 4321
 9. Akcja jest dostępna od dnia 01.02.2019 r.
 10. Akcja oraz usługi w ramach akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
 11. Dodatkowe informacje o akcji można uzyskać pisząc na adres info@alivia.org.pl.
 12. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 13. Regulamin akcji dostępny jest na stronie www.alivia.org.pl/regulamin oraz w siedzibie Alivii.
 14. Dane osobowe osób, które wesprą Alivię poprzez wysłanie SMS stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia złożonych reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe osób, które wyślą SMS zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą także w celu otrzymania w przyszłości komunikatów fundraisingowo-informacyjnych od Alivia.
 15. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11.
 16. Osobom, które wesprą działalność Alivii poprzez wzięcie udziału w Akcji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Każda osoba biorąca udział w Akcji może usunąć swój numer z bazy – w tym celu należy wysłać wiadomość email na adres info@alivia.org.pl.
 17. Alivia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.
 18. Osoba wysyłająca SMS pod numer 4321 zobowiązana jest, przed wzięciem udziału w Akcji, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, i przesłane na adres siedziby Alivii: Warszawa 02-796, ul. Wąwozowa 11, z dopiskiem „Reklamacja SMS″.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Alivię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Reklamacyjna. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN AKCJI SMS 4455

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11 NIP 5272630752 REGON 142435498, www.alivia.org.pl, zwana dalej Alivia.
 2. Celem akcji jest informowanie o możliwościach i sposobach pomocy Fundacji Alivia.
 3. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających aktywną kartę SIM (w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid) w sieci GSM.
 4. Użytkownik, aby wziąć udział w akcji, wysyła SMS na numer 4455 o treści „ALIVIA”.
 5. Koszt wysłania wiadomości SMS jest zgodny z cennikiem operatora.
 6. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą podziękowanie za SMS oraz informację o zamiarze podjęcia próby nawiązania kontaktu w celu poinformowania o możliwości pomocy w walce z rakiem.
 7. Pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z użytkownikiem w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej akcji.
 8. Akcja będzie dostępna pod numerem dostępowym: 4455
 9. Akcja jest dostępna od dnia 01.02.2019 r.
 10. Akcja oraz usługi w ramach akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
 11. Dodatkowe informacje o akcji można uzyskać pisząc na adres info@alivia.org.pl.
 12. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 13. Regulamin akcji dostępny jest na stronie www.alivia.org.pl/regulamin oraz w siedzibie Alivii.
 14. Dane osobowe osób, które wesprą Alivię poprzez wysłanie SMS stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia złożonych reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe osób, które wyślą SMS zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą także w celu otrzymania w przyszłości komunikatów fundraisingowo-informacyjnych od Alivia.
 15. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11.
 16. Osobom, które wesprą działalność Alivii poprzez wzięcie udziału w Akcji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Każda osoba biorąca udział w Akcji może usunąć swój numer z bazy – w tym celu należy wysłać wiadomość email na adres info@alivia.org.pl.
 17. Alivia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.
 18. Osoba wysyłająca SMS pod numer 4455 zobowiązana jest, przed wzięciem udziału w Akcji, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, i przesłane na adres siedziby Alivii: Warszawa 02-796, ul. Wąwozowa 11, z dopiskiem „Reklamacja SMS″.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Alivię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Reklamacyjna. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN AKCJI SMS 4322

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Organizatorem akcji jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11 NIP 5272630752 REGON 142435498, www.alivia.org.pl, zwana dalej Alivia.
   2. Celem akcji jest informowanie o możliwościach i sposobach pomocy Fundacji Alivia.
   3. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających aktywną kartę SIM (w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid) w sieci GSM.
   4. Użytkownik, aby wziąć udział w akcji, wysyła SMS na numer 4322 o treści „ALIVIA”.
   5. Koszt wysłania wiadomości SMS jest zgodny z cennikiem operatora.
   6. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą podziękowanie za SMS oraz informację o zamiarze podjęcia próby nawiązania kontaktu w celu poinformowania o możliwości pomocy w walce z rakiem.
   7. Pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z użytkownikiem w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej akcji.
   8. Akcja będzie dostępna pod numerem dostępowym: 4322
   9. Akcja jest dostępna od dnia 01.02.2019 r.
   10. Akcja oraz usługi w ramach akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
   11. Dodatkowe informacje o akcji można uzyskać pisząc na adres info@alivia.org.pl.
   12. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
   13. Regulamin akcji dostępny jest na stronie www.alivia.org.pl/regulamin oraz w siedzibie Alivii.
   14. Dane osobowe osób, które wesprą Alivię poprzez wysłanie SMS stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia złożonych reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe osób, które wyślą SMS zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą także w celu otrzymania w przyszłości komunikatów fundraisingowo-informacyjnych od Alivia.
   15. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11.
   16. Osobom, które wesprą działalność Alivii poprzez wzięcie udziału w Akcji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Każda osoba biorąca udział w Akcji może usunąć swój numer z bazy – w tym celu należy wysłać wiadomość email na adres info@alivia.org.pl.
   17. Alivia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.
   18. Osoba wysyłająca SMS pod numer 4322 zobowiązana jest, przed wzięciem udziału w Akcji, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. REKLAMACJE

   1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, i przesłane na adres siedziby Alivii: Warszawa 02-796, ul. Wąwozowa 11, z dopiskiem „Reklamacja SMS″.
   2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Alivię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego.
   3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
   4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Reklamacyjna. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
   5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN AKCJI SMS 4628

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Organizatorem akcji jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11 NIP 5272630752 REGON 142435498, www.alivia.org.pl, zwana dalej Alivia.
   2. Celem akcji jest informowanie o możliwościach i sposobach pomocy Fundacji Alivia.
   3. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających aktywną kartę SIM (w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid) w sieci GSM.
   4. Użytkownik, aby wziąć udział w akcji, wysyła SMS na numer 4628 o treści „ALIVIA”.
   5. Koszt wysłania wiadomości SMS jest zgodny z cennikiem operatora.
   6. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą podziękowanie za SMS oraz informację o zamiarze podjęcia próby nawiązania kontaktu w celu poinformowania o możliwości pomocy w walce z rakiem.
   7. Pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z użytkownikiem w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej akcji.
   8. Akcja będzie dostępna pod numerem dostępowym: 4628
   9. Akcja jest dostępna od dnia 01.02.2019 r.
   10. Akcja oraz usługi w ramach akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
   11. Dodatkowe informacje o akcji można uzyskać pisząc na adres info@alivia.org.pl.
   12. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
   13. Regulamin akcji dostępny jest na stronie www.alivia.org.pl/regulamin oraz w siedzibie Alivii.
   14. Dane osobowe osób, które wesprą Alivię poprzez wysłanie SMS stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia złożonych reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe osób, które wyślą SMS zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą także w celu otrzymania w przyszłości komunikatów fundraisingowo-informacyjnych od Alivia.
   15. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11.
   16. Osobom, które wesprą działalność Alivii poprzez wzięcie udziału w Akcji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Każda osoba biorąca udział w Akcji może usunąć swój numer z bazy – w tym celu należy wysłać wiadomość email na adres info@alivia.org.pl.
   17. Alivia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.
   18. Osoba wysyłająca SMS pod numer 4628 zobowiązana jest, przed wzięciem udziału w Akcji, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. REKLAMACJE

   1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, i przesłane na adres siedziby Alivii: Warszawa 02-796, ul. Wąwozowa 11, z dopiskiem „Reklamacja SMS″.
   2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Alivię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego.
   3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
   4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Reklamacyjna. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
   5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA 74567

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Organizatorem akcji jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11 NIP 5272630752 REGON 142435498, www.alivia.org.pl, zwana dalej Alivia.
   2. Celem akcji jest informowanie o możliwościach i sposobach pomocy Fundacji Alivia.
   3. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających aktywną kartę SIM (w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid) w sieci GSM.
   4. Użytkownik, aby wziąć udział w akcji, wysyła SMS na numer 74567 (4,92 zł w tym 23% VAT) o treści: ALIVIA lub ALIVIA1-ALIVIA10 lub ALIWIA lub WALKA, lub WALKA1-10.
   5. Koszt wysłania PREMIUM SMS to 4 zł netto, tj. 4,92 zł brutto. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą:

– podziękowanie za SMS oraz informację o podjęciu wkrótce próby nawiązania kontaktu w celu poinformowania o możliwości pomocy w walce z rakiem.

   1. Pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z użytkownikiem w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej akcji.
   2. Akcja będzie dostępna pod numerem dostępowym: 74567 (4,92 zł w tym 23% VAT).
   3. Akcja jest dostępna od dnia 01.09.2016 r.
   4. Akcja oraz usługi w ramach akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
   5. Dodatkowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania usługi PREMIUM SMS ALIVIA można uzyskać pisząc na adres info@alivia.org.pl.
   6. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
   7. Regulamin AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA dostępny jest na stronie www.alivia.org.pl/regulamin oraz w siedzibie Alivii.
   8. Dane osobowe osób, które wesprą Alivię poprzez wysłanie SMS stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia złożonych reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe osób, które wyślą SMS zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą także w celu otrzymania w przyszłości komunikatów fundraisingowo-informacyjnych od Alivia.
   9. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11.
   10. Osobom, które wesprą działalność Alivii poprzez wzięcie udziału w Akcji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Każda osoba biorąca udział w Akcji może usunąć swój numer z bazy, w tym celu należy wysłać SMS o treści ALIVIASTOP na numer 4301.
   11. Alivia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.
   12. Osoba zagłuszająca chęć pomocy Alivii poprzez wysłanie SMS pod numer 74567 zobowiązana jest przed wzięciem udziału w Akcji zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. REKLAMACJE

   1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, i przesłane na adres siedziby Alivii: Warszawa 02-796, ul. Wąwozowa 11, z dopiskiem „Reklamacja SMS 74567″.
   2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Alivię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego.
   3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
   4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Reklamacyjna. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
   5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA 71160

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Organizatorem akcji jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11 NIP 5272630752 REGON 142435498, www.alivia.org.pl, zwana dalej Alivia.
   2. Celem akcji jest informowanie o możliwościach i sposobach pomocy Fundacji Alivia.
   3. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających aktywną kartę SIM (w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid) w sieci GSM.
   4. Użytkownik, aby wziąć udział w akcji, wysyła SMS na numer 71160 (1,23 zł w tym 23% VAT) o treści: ALIVIA lub ALIVIA1-ALIVIA10 lub ALIWIA lub WALKA, lub WALKA1-10, lub POMOC, lub POMAGAM, lub POMAGAM1-8
   5. Koszt wysłania PREMIUM SMS to 1 zł netto, tj. 1,23 zł brutto. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą:
    – podziękowanie za SMS oraz informację o podjęciu wkrótce próby nawiązania kontaktu w celu poinformowania o możliwości pomocy w walce z rakiem.
   6. Pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z użytkownikiem w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej akcji.
   7. Akcja będzie dostępna pod numerem dostępowym: 71160 (1,23 zł w tym 23% VAT).
   8. Akcja jest dostępna od dnia 01.09.2016 r.
   9. Akcja oraz usługi w ramach akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
   10. Dodatkowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania usługi PREMIUM SMS ALIVIA można uzyskać pisząc na adres info@alivia.org.pl.
   11. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
   12. Regulamin AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA dostępny jest na stronie www.alivia.org.pl/regulamin oraz w siedzibie Alivii.
   13. Dane osobowe osób, które wesprą Alivię poprzez wysłanie SMS stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia złożonych reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe osób, które wyślą SMS zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą także w celu otrzymania w przyszłości komunikatów fundraisingowo-informacyjnych od Alivia.
   14. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11.
   15. Osobom, które wesprą działalność Alivii poprzez wzięcie udziału w Akcji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Każda osoba biorąca udział w Akcji może usunąć swój numer z bazy, w tym celu należy wysłać SMS o treści ALIVIASTOP na numer 4301.
   16. Alivia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.
   17. Osoba zagłuszająca chęć pomocy Alivii poprzez wysłanie SMS pod numer 74567 zobowiązana jest przed wzięciem udziału w Akcji zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. REKLAMACJE

   1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, i przesłane na adres siedziby Alivii: Warszawa 02-796, ul. Wąwozowa 11, z dopiskiem „Reklamacja SMS 71160″.
   2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Alivię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego.
   3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
   4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Reklamacyjna. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
   5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA 71051

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Organizatorem akcji jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11 NIP 5272630752 REGON 142435498, www.alivia.org.pl, zwana dalej Alivia.
   2. Celem akcji jest informowanie o możliwościach i sposobach pomocy Fundacji Alivia.
   3. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających aktywną kartę SIM (w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid) w sieci GSM.
   4. Użytkownik, aby wziąć udział w akcji, wysyła SMS na numer 71051 (1,23 zł w tym 23% VAT) o treści: ALIVIA
   5. Koszt wysłania PREMIUM SMS to 1 zł netto, tj. 1,23 zł brutto. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą:
    – podziękowanie za SMS oraz informację o podjęciu wkrótce próby nawiązania kontaktu w celu poinformowania o możliwości pomocy w walce z rakiem.
   6. Pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z użytkownikiem w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej akcji.
   7. Akcja będzie dostępna pod numerem dostępowym: 71051 (1,23 zł w tym 23% VAT).
   8. Akcja jest dostępna od dnia 10.01.2019 r.
   9. Akcja oraz usługi w ramach akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
   10. Dodatkowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania usługi PREMIUM SMS ALIVIA można uzyskać pisząc na adres info@alivia.org.pl.
   11. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
   12. Regulamin AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA dostępny jest na stronie www.alivia.org.pl/regulamin oraz w siedzibie Alivii.
   13. Dane osobowe osób, które wesprą Alivię poprzez wysłanie SMS stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia złożonych reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe osób, które wyślą SMS zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą także w celu otrzymania w przyszłości komunikatów fundraisingowo-informacyjnych od Alivia.
   14. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11.
   15. Osobom, które wesprą działalność Alivii poprzez wzięcie udziału w Akcji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Każda osoba biorąca udział w Akcji może usunąć swój numer z bazy, w tym celu należy wysłać SMS o treści ALIVIASTOP na numer 4301.
   16. Alivia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.
   17. Osoba zagłuszająca chęć pomocy Alivii poprzez wysłanie SMS pod numer 72051 zobowiązana jest przed wzięciem udziału w Akcji zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. REKLAMACJE

   1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, i przesłane na adres siedziby Alivii: Warszawa 02-796, ul. Wąwozowa 11, z dopiskiem „Reklamacja SMS 71051″.
   2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Alivię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego.
   3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
   4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Reklamacyjna. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
   5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA 73601

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Organizatorem akcji jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11 NIP 5272630752 REGON 142435498, www.alivia.org.pl, zwana dalej Alivia.
   2. Celem akcji jest informowanie o możliwościach i sposobach pomocy Fundacji Alivia.
   3. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających aktywną kartę SIM (w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid) w sieci GSM.
   4. Użytkownik, aby wziąć udział w akcji, wysyła SMS na numer  73601(3,69 zł w tym 23% VAT) o treści: ALIVIA
   5. Koszt wysłania PREMIUM SMS to 3 zł netto, tj. 3,69 zł brutto. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą:
    – podziękowanie za SMS oraz informację o podjęciu wkrótce próby nawiązania kontaktu w celu poinformowania o możliwości pomocy w walce z rakiem.
   6. Pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z użytkownikiem w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej akcji.
   7. Akcja będzie dostępna pod numerem dostępowym: 73601 (3,69 zł w tym 23% VAT).
   8. Akcja jest dostępna od dnia 10.01.2019 r.
   9. Akcja oraz usługi w ramach akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
   10. Dodatkowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania usługi PREMIUM SMS ALIVIA można uzyskać pisząc na adres info@alivia.org.pl.
   11. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
   12. Regulamin AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA dostępny jest na stronie www.alivia.org.pl/regulamin oraz w siedzibie Alivii.
   13. Dane osobowe osób, które wesprą Alivię poprzez wysłanie SMS stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia złożonych reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe osób, które wyślą SMS zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą także w celu otrzymania w przyszłości komunikatów fundraisingowo-informacyjnych od Alivia.
   14. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11.
   15. Osobom, które wesprą działalność Alivii poprzez wzięcie udziału w Akcji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Każda osoba biorąca udział w Akcji może usunąć swój numer z bazy, w tym celu należy wysłać SMS o treści ALIVIASTOP na numer 4301.
   16. Alivia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.
   17. Osoba zagłuszająca chęć pomocy Alivii poprzez wysłanie SMS pod numer 73601 zobowiązana jest przed wzięciem udziału w Akcji zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. REKLAMACJE

   1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, i przesłane na adres siedziby Alivii: Warszawa 02-796, ul. Wąwozowa 11, z dopiskiem „Reklamacja SMS 73601″.
   2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Alivię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego.
   3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
   4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Reklamacyjna. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
   5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA 72051

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Organizatorem akcji jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11 NIP 5272630752 REGON 142435498, www.alivia.org.pl, zwana dalej Alivia.
   2. Celem akcji jest informowanie o możliwościach i sposobach pomocy Fundacji Alivia.
   3. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających aktywną kartę SIM (w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid) w sieci GSM.
   4. Użytkownik, aby wziąć udział w akcji, wysyła SMS na numer 72051 (2,46 zł w tym 23% VAT) o treści: ALIVIA
   5. Koszt wysłania PREMIUM SMS to 2 zł netto, tj. 2,46 zł brutto. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą:
    – podziękowanie za SMS oraz informację o podjęciu wkrótce próby nawiązania kontaktu w celu poinformowania o możliwości pomocy w walce z rakiem.
   6. Pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z użytkownikiem w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej akcji.
   7. Akcja będzie dostępna pod numerem dostępowym: 72051 (2,46 zł w tym 23% VAT).
   8. Akcja jest dostępna od dnia 10.01.2019 r.
   9. Akcja oraz usługi w ramach akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
   10. Dodatkowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania usługi PREMIUM SMS ALIVIA można uzyskać pisząc na adres info@alivia.org.pl.
   11. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
   12. Regulamin AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA dostępny jest na stronie www.alivia.org.pl/regulamin oraz w siedzibie Alivii.
   13. Dane osobowe osób, które wesprą Alivię poprzez wysłanie SMS stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia złożonych reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe osób, które wyślą SMS zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą także w celu otrzymania w przyszłości komunikatów fundraisingowo-informacyjnych od Alivia.
   14. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11.
   15. Osobom, które wesprą działalność Alivii poprzez wzięcie udziału w Akcji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Każda osoba biorąca udział w Akcji może usunąć swój numer z bazy, w tym celu należy wysłać SMS o treści ALIVIASTOP na numer 4301.
   16. Alivia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.
   17. Osoba zagłuszająca chęć pomocy Alivii poprzez wysłanie SMS pod numer 72051 zobowiązana jest przed wzięciem udziału w Akcji zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. REKLAMACJE

   1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, i przesłane na adres siedziby Alivii: Warszawa 02-796, ul. Wąwozowa 11, z dopiskiem „Reklamacja SMS 72051″.
   2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Alivię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego.
   3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
   4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Reklamacyjna. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
   5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA 7248

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Organizatorem akcji jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11 NIP 5272630752 REGON 142435498, www.alivia.org.pl, zwana dalej Alivia.
   2. Celem akcji jest informowanie o możliwościach i sposobach pomocy Fundacji Alivia.
   3. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających aktywną kartę SIM (w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid) w sieci GSM.
   4. Użytkownik, aby wziąć udział w akcji, wysyła SMS na numer 7248 (2,46 zł w tym 23% VAT) o treści: ALIVIA
   5. Koszt wysłania PREMIUM SMS to 2 zł netto, tj. 2,46 zł brutto. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą:
    – podziękowanie za SMS oraz informację o podjęciu wkrótce próby nawiązania kontaktu w celu poinformowania o możliwości pomocy w walce z rakiem.
   6. Pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z użytkownikiem w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej akcji.
   7. Akcja będzie dostępna pod numerem dostępowym: 7248 (2,46 zł w tym 23% VAT).
   8. Akcja jest dostępna od dnia 10.01.2019 r.
   9. Akcja oraz usługi w ramach akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
   10. Dodatkowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania usługi PREMIUM SMS ALIVIA można uzyskać pisząc na adres info@alivia.org.pl.
   11. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
   12. Regulamin AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA dostępny jest na stronie www.alivia.org.pl/regulamin oraz w siedzibie Alivii.
   13. Dane osobowe osób, które wesprą Alivię poprzez wysłanie SMS stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia złożonych reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe osób, które wyślą SMS zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą także w celu otrzymania w przyszłości komunikatów fundraisingowo-informacyjnych od Alivia.
   14. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11.
   15. Osobom, które wesprą działalność Alivii poprzez wzięcie udziału w Akcji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Każda osoba biorąca udział w Akcji może usunąć swój numer z bazy, w tym celu należy wysłać SMS o treści ALIVIASTOP na numer 4301.
   16. Alivia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.
   17. Osoba zagłuszająca chęć pomocy Alivii poprzez wysłanie SMS pod numer 7248 zobowiązana jest przed wzięciem udziału w Akcji zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. REKLAMACJE

   1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, i przesłane na adres siedziby Alivii: Warszawa 02-796, ul. Wąwozowa 11, z dopiskiem „Reklamacja SMS 7248″.
   2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Alivię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego.
   3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
   4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Reklamacyjna. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
   5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA 72601

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Organizatorem akcji jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11 NIP 5272630752 REGON 142435498, www.alivia.org.pl, zwana dalej Alivia.
   2. Celem akcji jest informowanie o możliwościach i sposobach pomocy Fundacji Alivia.
   3. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających aktywną kartę SIM (w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid) w sieci GSM.
   4. Użytkownik, aby wziąć udział w akcji, wysyła SMS na numer 72601 (2,46 zł w tym 23% VAT) o treści: ALIVIA
   5. Koszt wysłania PREMIUM SMS to 2 zł netto, tj. 2,46 zł brutto. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą:
    – podziękowanie za SMS oraz informację o podjęciu wkrótce próby nawiązania kontaktu w celu poinformowania o możliwości pomocy w walce z rakiem.
   6. Pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z użytkownikiem w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej akcji.
   7. Akcja będzie dostępna pod numerem dostępowym: 72601 (2,46 zł w tym 23% VAT).
   8. Akcja jest dostępna od dnia 10.01.2019 r.
   9. Akcja oraz usługi w ramach akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
   10. Dodatkowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania usługi PREMIUM SMS ALIVIA można uzyskać pisząc na adres info@alivia.org.pl.
   11. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
   12. Regulamin AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA dostępny jest na stronie www.alivia.org.pl/regulamin oraz w siedzibie Alivii.
   13. Dane osobowe osób, które wesprą Alivię poprzez wysłanie SMS stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia złożonych reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe osób, które wyślą SMS zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą także w celu otrzymania w przyszłości komunikatów fundraisingowo-informacyjnych od Alivia.
   14. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie 02-796, ul. Wąwozowa 11.
   15. Osobom, które wesprą działalność Alivii poprzez wzięcie udziału w Akcji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Każda osoba biorąca udział w Akcji może usunąć swój numer z bazy, w tym celu należy wysłać SMS o treści ALIVIASTOP na numer 4301.
   16. Alivia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.
   17. Osoba zagłuszająca chęć pomocy Alivii poprzez wysłanie SMS pod numer 72601 zobowiązana jest przed wzięciem udziału w Akcji zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. REKLAMACJE

   1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, i przesłane na adres siedziby Alivii: Warszawa 02-796, ul. Wąwozowa 11, z dopiskiem „Reklamacja SMS 72601″.
   2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Alivię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego.
   3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
   4. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Reklamacyjna. Decyzja Komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
   5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).