Formularz PIT-28

Niektórzy przedsiębiorcy mogą rozliczając się z przychodów z działalności gospodarczej wybrać ryczałt ewidencjonowany. To uproszczona forma opodatkowania. w tym przypadku przedsiębiorca płaci podatek bez możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. Dla ryczałtowców właściwym drukiem podczas składania zeznania rocznego  jest formularz PIT-28.

Z tej formy rozliczania się mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, osoby duchowne oraz podatnicy, którzy osiągają przychody z tytułu najmu, dzierżawy i podobnych umów. W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą znaczenie ma także wysokość przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Z tej formy rozliczenia skorzystać mogą podatnicy, którzy w roku poprzedzającym dany rok podatkowy osiągnęli przychody nie wyższe niż 250 tysiecy euro. Limit ten nie obowiązuje osób, które uzyskują dochód z najmu itd.

Chęć skorzystania z tej formy rozliczenia i wypełnienia formularza PIT-28 należy zgłosić do urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego w przypadku osób, które prowadzą działalność pozarolniczą. Kiedy działalność jest rozpoczynana w trakcie trwania roku podatkowego taką informację trzeba zgłosić do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności. W przypadku przychodów, które są uzyskiwane z najmu należy zrobić to do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód.

Możliwość opodatkowania ryczałtem nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców, jednak lista rodzajów działalności, która może być opodatkowana w ten sposób jest dosyć długa. Ryczałt i PIT-28 mogą być opłacalne m.in. w przypadku działalności usługowych, w tym gastronomicznych związanych ze sprzedażą alkoholu, prowadzenia przedszkola, kolportażu prasy (stawka podatku 8,5%), działalności wytwórczej, robót budowlanych (stawka podatku 5,5%), działalności rybaków, usług związanych z produkcją zwierzęcą (stawka podatku 3%), sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (stawka podatku 2%).

Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli przychody opodatkowane ryczałtem muszą do US złożyć formularz PIT-28 w terminie do 31 stycznia roku kolejnego.

Ulgi i odliczenia w PIT-28

Osoby, które składają formularz PIT-28 nie mogą pomniejszyć przychodów o koszty ich uzyskania. Obowiązuje ich jednak na ogół niższa stawka podatkowa (w zależności od rodzaju działalności od 2% do 20%). Ponadto mogą pomniejszych swój przychód i podatek o zapłacone składki ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę internetową, ulgę rehabilitacyjną, darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa, ulgę abolicyjną. Podatnicy składający PIT-28 mogą również przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Podatnik, który decyduje się na złożenie formularza PIT-28 traci możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych odbiera prawo do rozliczeń tego rodzaju. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ryczałtem opodatkowane są tylko przychody z najmu i dzierżawy prywatnej. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Program do PIT – wypełnij PIT online

Pobierz program do PIT Wypełnij PIT online

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.