Alivia w Radzie ds. Interoperacyjności CSIOZ

Zostaliśmy członkami Rady d/s Interoperacyjności Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Wraz z przedstawicielami wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia oraz podmiotami odpowiedzialnymi za rozwiązania systemów IT i ich regulatorami wspólnie działamy na rzecz poprawy systemu, tworzenia i wdrażania inteligentnych rozwiązań, jak Internetowe Konto Pacjenta czy e-Recepta, e-Krew i e-Skierowania.

Rada ds. Interoperacyjności jest organem doradczo-opiniodawczym Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zadaniem Rady jest rekomendowanie standardów interoperacyjności na poziomie technicznym, semantycznym czy organizacyjnym. Ponadto Rada wskazuje kierunki zmian systemu prawnego oraz strategii systemu ochrony zdrowia w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia interoperacyjności legislacyjnej.

Aktualności fundacji